הדברה במפעלי מזון

שונים לתגובה בהתאם למימצאים השונים בנקודות הביקורת השונות.
תוכנית העבודה תבחן את התוצאות בצורה שוטפת ויבנו מנגנונים

מניעת המזיקם עובדת.
במקביל תבוצע תוכנית לניטור בתוך המפעל בכדי לוודא שתוכנית
ויסודיות בכדי למנוע את כניסת המזיקים.
* תוכנית העבודה למניעת מזיקים תתבסס על ביצוע פעולות מקיפות
* בניית תוכנית למניעת אותם מזיקים *
סקירת השטח לבחינת אפשרויות חדירה של מזיקים שונים

תוכנית מניעת מזקים במיפעל מזון כולל בתוכו מספר פעולות.
הסכנות אליהן חשוף מפעל מזון הן רבות וגדולות. תהליך העבודה של
בחשיבות שמקבל נושא מניעת המזיקים.
עימם. הנזק הבריאותי והנזק התדמיתי מהווים גורם משמעותי
המודעות לבעיות בריאותיות והמחלות שהמזיקים השונים נושאים
במפעלי מזון ניתן דגש רב לשמירה על סניטציה ומניעת מזיקים, מעקב

ביחד עם חומרים רעילים.
לא הייתה מתוך המפעל.החומר הרעיל חדר לאריזת המזון כאשר עמד במחסן של חנות
מיפעל אינן כוללות כל חומר הדברה בתוך המיפעל. כך שהחשיפה לחומר הרעיל כלל
פעולות מניעת המזיקים אינן כוללות את אותו חומר רעיל וכי גם פעולות ההדברה באותו
במקרה אחר היה חשש להרעלה כתוצאה ממזון באריזה מסוימת. ניתוח המקרה הראה כי
לבדוק לעומק את אותו מקרה ולהגיע למסקנה כי מדובר ברמאות.
שבכל נקודות הניטור השונות לא נצפה מזיק כזה ב-01 שנים האחרונות אפשר להם
במפעל מזון התקבלה תלונה על מזיק בתוך אריזת מזון. היכולת של המפעל לדעת
היכולת לתחקר ברמה מדויקת מה היה, איפה היה ומי עשה מה -חשובה. לדוגמה,

השונות.
שנציג חברת ההדברה חייב לדעת על שינויים שונים בשטח המגבירים את הסכנות
נציג מפעל מזון חייב להיות מיודע על מיגעים שונים כדי שיוכל להיערך בהתאם כמו גם

חברת ההדברה למיפעל שקיפות ודיוק בממצאים השונים.
בפעולת הדברה וגם במזיקים. מכאן חשיבותה של תוכנית המאפשרת סניכרון מלא בין
למזיקים ולחומרי ההדברה כמהווים מיפגע אפשרי ולכן נידרש צימצום מקסימלי גם
ניהול הסיכונים מהווה מרכיב חשוב בפעולות מניעת המזקים בכך שהוא מתייחס

העברת הפעילות למניעת מזיקים על מחוץ למבנה.
המשותף 9001:2000 OSI.
והדברתם כך שתעמדו בתקנים האמריקאים (G.M.P) ובתנאי השוק האירופאי
ניסיוננו הרב מאפשר לנו להכין עבורכם נהלים ותוכניות עבודה למניעת מזיקים
לשטחים המוגדרים "שטחים נקיים" ואזורי האחסון.
מעופפים, מלכודות פירומנים, תחנות האכלה, ובנוסף יוצרת מתחם של הגנה מסביב
המזיקים נעשה גם ע"י מכשירים בעלי נורות אולטרא סגולות למשיכת חרקים
בטרם התפתחו הבעיות לממדים של בעיה הדורשת טיפול בחומרי ההדברה. ניטור
חלק מפעולות המניעה מבוססת על מניעה, איתור, לכידה וזיהוי בעיות המזיקים עוד
קטנות ולמנוע אותן.
הטיפול במזיקים ממצב של כיבוי שרפות למניעה, ניתן לזהות בעיות כשהן עוד
עבודה שיטתית – חשיבותה של עבודה שיטתית היא גבוהה כי היא מעבירה את

המסקנות המתאימות.
מזיק, לנתח את המידע הזה ולהציג אותו בצורה ויזואלית בכדי שנוכל להסיק את
מערכות ממוחשבות היום מאפשרות לנו לשמור מידע על כל נקודת ניטור ועל כל